A.F. BELASTINGADVISEURS 


Voor alle duidelijkheid wijst A.F. Belastingadviseurs ten aanzien van deze internetsite op het volgende:


• op de inhoud en de presentatie van deze internetsite berust een intellectueel eigendomsrecht van de maker ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van A.F. Belastingadviseurs is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.F. Belastingadviseurs openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd;

• A.F. Belastingadviseurs stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie;

• A.F. Belastingadviseurs draagt zorg voor het regelmatig actualiseren van deze internetsite. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom kan aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend;

• A.F. Belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite;

• A.F. Belastingadviseurs heeft te allen tijde het recht deze internetsite naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze internetsite aangeboden informatie, alsook deze disclaimer, is gewijzigd;

• A.F. Belastingadviseurs is niet verantwoordelijk voor aan deze internetsite gekoppelde bestanden of internetsite’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;

• A.F. Belastingadviseurs is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze internetsite;

• op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze internetsite en deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klik hier om de tekst te bewerken

0