A.F. BELASTINGADVISEURS 


Alle diensten en andere werkzaamheden worden uitsluitend verricht uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met A.F. Belastingadviseurs B.V.

Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden treft u onderstaand tevens aan. The general terms and conditions of A.F. Belastingadviseurs B.V., which inter alia contain a limitation of liability, apply to all services rendered. The general terms and conditions are available on our website and Chamber of Commerce will be sent to you free of charge upon request.

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. BELASTINGADVISEURS B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer is aan te merken als contractuele wederpartij;

opdrachtnemer: A.F. Belastingadviseurs B.V.;

werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde ten behoeve van opdrachtgever worden verricht;

bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde roerende zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde roerende zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2. Omvang

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, alsmede op de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, en op alle opdrachten welke door opdrachtnemer binnen dit kader worden geaccepteerd, één en ander behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.


2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Uitvoering opdracht

3.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.


3.2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan, zulks onverlet het recht van opdrachtnemer om de overeenkomst van opdracht te ontbinden hetzij in rechte, hetzij via een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring, een en ander zonder dat opdrachtgever deswege recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd, heeft.


3.3. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren in overeenstemming met algemeen geaccepteerde beroepsregels; opdrachtnemer is gerechtigd daarbij gebruik te maken van personeel of derden, tenzij uit de opdracht blijkt dat uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te geschieden.


Artikel 4. Incidentele opdracht

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht.


Artikel 5. Producten alleen voor eigen gebruik

5.1. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van de geest, welke door opdrachtnemer zijn gebruikt in het kader van de verrichtte werkzaamheden dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.


Artikel 6. Vrijwaringen

6.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


6.2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 7. Opschorting verplichtingen


7.1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.


Artikel 8. Honorarium

8.1. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Het honorarium van de opdrachtnemer is exclusief omzetbelasting.


8.2. Opdrachtnemer reikt voor het in rekening brengen van het honorarium facturen uit aan opdrachtgever. De factuur wordt aan opdrachtgever op papier of elektronisch verzonden. Onder het elektronisch verzenden van een factuur wordt hierbij verstaan de verzending of terbeschikkingstelling aan opdrachtgever van de factuur via elektronische apparatuur voor de verwerking. Ook de digitale compressie waarbij gebruik wordt gemaakt van draden, radio, optische middelen (informatiedragers) of andere elektromagnetische middelen, worden tot het begrip “elektronisch verzenden van een factuur” gerekend. Als opdrachtgever zonder commentaar de factuur betaalt, wordt hij geacht de elektronische verzending van de factuur te hebben aanvaard.


Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.


9.2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.


9.3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.


9.4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, waaronder opdrachtgever, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.


9.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


9.6. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 10. Reclamatie/aansprakelijkheid

10.1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.


10.2. Een reclame met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 21 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 21 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.


10.3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken.


10.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of teniet gaan van bescheiden van opdrachtgever tijdens vervoer of tijdens verzending per post of e-

mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.


10.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of teniet gaan van bescheiden van opdrachtgever in geval zich bij opdrachtnemer een brand, diefstal of natuurramp voordoet, waardoor de beschadiging optreedt, bescheiden teniet gaan of bescheiden zijn vervreemd.


10.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

10.7. Onverminderd de hierna nog volgende beperking van de aansprakelijkheid kan, in afwijking van de artikelen 7:404 (indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer) en 7:407 lid 2 (indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend) van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoerende medewerker persoonlijk, noch de medewerker waaraan werkzaamheden zijn overgedragen (mede) aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.


10.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


10.9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle door opdrachtgever geleden en nog te lijden schade betreffende een door opdrachtnemer jegens opdrachtgever gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Opdrachtnemer wordt hiervoor niet aansprakelijk gesteld.


10.10. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever, waaronder organen van opdrachtgever zijnde rechtspersoon, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door opdrachtnemer voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft aan opdrachtgever is gefactureerd. De aansprakelijkheid is hierbij te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


10.11. Indien en voor zover het vorige lid om welke reden dan ook onverbindend c.q. nietig wordt verklaard, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van Euro 

10.000,-.


10.12. Indien opdrachtnemer betreffende opdrachtgever van de Belastingdienst een fiscale boete krijgt opgelegd, dan is opdrachtgever per direct het bedrag van deze boete verschuldigd aan opdrachtnemer. Artikel 9.2. tot en met 9.6. is hierop eveneens van toepassing.


10.13. Als opdrachtgever voorafgaande aan betaling van de factuur geen commentaar levert over de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, dan wordt opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van opdrachtnemer voor verrichtte dienstverlening alsmede voor toekomstige dienstverlening door opdrachtnemer.

Artikel 11. Geheimhouding


11.1. Opdrachtnemer zal zoveel als mogelijk geheimhouding betrachten van informatie over opdrachtgever.


11.2. De geheimhoudingsverplichting voor opdrachtnemer geldt niet voor zover opdrachtnemer optreedt in een civiele, bestuursrechtelijke, straf- of tuchtprocedure.


Artikel 12. Beëindiging overeenkomst


12.1. Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen. Alsdan behoudt opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor verrichtte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte kosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.


12.2. Opdrachtnemer kan te allen tijde de opdracht beëindigen zonder opgaaf van redenen. Opdrachtnemer is in dat geval geen vergoeding van kosten en schade verschuldigd aan opdrachtgever.


Artikel 13. Opschorting nakoming verplichtingen


13.1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever door deze volledig zijn voldaan.


Artikel 14. Machtiging elektronisch verzenden van belastingaangiften


14.1. Opdrachtgever verklaart tot wederopzegging aan opdrachtnemer toestemming en machtiging te geven om namens opdrachtgever de belastingaangiften elektronisch te ondertekenen en elektronisch te verzenden, indien dit voortvloeit uit de dienstverlening van opdrachtnemer voor opdrachtgever. 

14.2. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat ook al is een belastingaangifte elektronisch ondertekend en verzonden door opdrachtnemer, de hieruit voortvloeiende aanslagen zonder meer en volledig aan opdrachtgever worden toegerekend en door opdrachtgever dienen te worden voldaan c.q. aan hem toekomen als ware het dat de aangifte persoonlijk door opdrachtgever elektronisch was ondertekend en verzonden.


14.3. Opdrachtgever kan opdrachtnemer hiervoor niet in vrijwaring oproepen of op opdrachtnemer verhaal halen voor de gevolgen van een belastingaanslag uitsluitend om reden dat de aangifte door opdrachtnemer elektronisch werd ondertekend en verzonden. Het vorenstaande laat overigens de onderlinge rechtspositie van opdrachtgever en opdrachtnemer onverlet.


14.4. Een opzegging van de machtiging dient schriftelijk door opdrachtgever te geschieden. Een opzegging van de machtiging tast deze machtiging niet aan voor belastingaangiften welke elektronisch zijn ondertekend en verzonden voordat opdrachtnemer van de opzegging kennis heeft kunnen nemen.


14.5. Opdrachtnemer zal opdrachtgever informeren over de inhoud van de aangifte welke door opdrachtnemer namens opdrachtgever elektronisch is ondertekend en 

verzonden.


Artikel 15. Slotbepalingen


15.1. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.


15.2. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


15.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


15.4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.


Amsterdam, 1 januari 2010.

0